Calidade e Normativa

CALIDADE

O Sistema de Garantía de Calidade

 Facultade de Socioloxía da UDC conta cun Sistema de Garantía de Calidad (SGC), soportado nas necesidades e expectativas dos seus grupos de interese, e aprobado pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario Galego (ACSUG) no ano 2009. O Vicedecanato de Calidade é o encargado de asegurar o seu cumprimento a través da xestión dunha serie de instrumentos de calidade, agrupados en catro grandes bloques, que permiten realizar o seguimento anual dos títulos de grao e master que se imparten no centro e a implantación constante de milloras nos procesos relativos á xestión do título, os recursos humanos e materiais dispoñibles e a consecución dos resultados de aprendizaxe, satisfacción e rendemento coa docencia impartida. O SGIC da Facultade de Socioloxía da UDC foi deseñado a partir do documento marco da Unidade Técnica de Calidade (UTC) e conta cun Manual personalizado no que se recollen os obxectivos, os documentos e as persoas responsables para cada unha das áreas nas que está implicada a Facultade.

SEGUIMENTO DOS TÍTULOS

NORMATIVA

CONTACTO

María del Carmen Rodríguez Rodríguez, Vicedecana de Calidade – vicedecanato.socioloxia.calidade@udc.es

Laura Suárez Grimalt, Profesora Responsable de Calidade e Converxencia – Laura.suarez.grimalt@udc.es